Persbericht promotie Jurriaan Omlo

Persbericht promotie Jurriaan Omlo

Hoe denken Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen zélf over integratie?

Succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen vinden integratie belangrijk. Maar zij ervaren het politieke debat over integratie als polariserend, stigmatiserend en onrechtvaardig. De jongvolwassenen ervaren nauwelijks een politiek tegengeluid en voelen zich daardoor slechts in beperkte mate vertegenwoordigd. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Jurriaan Omlo. Hij verdedigt zijn proefschrift Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op 30 november aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor zijn onderzoek nam Omlo 27 diepte-interviews af onder succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 19 tot 30 jaar. Voor het eerst krijgt deze groep in een wetenschappelijke studie uitgebreid de gelegenheid om hun visie op integratie te geven.

Lees verder

Jurriaan Omlo – Integratie én uit de gratie?

Titel proefschrift: Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen

Promovendus: Jurriaan Omlo

Promotoren: Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak en Prof. Dr. Ruben Gowricharn

In mijn onderzoek wilde ik nagaan hoe allochtonen zelf denken over integratie. Ik stelde namelijk vast dat allochtonen in sociaal wetenschappelijk onderzoek niet of nauwelijks ruimte krijgen om mee te discussiëren over betekenis, nut en noodzaak van integratie. Het zijn de wetenschappers die eenzijdig bepalen welke maatstaven en criteria van belang zijn voor het vaststellen van de mate waarin etnische minderheden zijn geïntegreerd. Het onderzoek heeft zich gericht op hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders in de leeftijd van 19-30 jaar.

Lees verder

Persbericht Dr. Sinan Çankaya

“Cultuurbeeld van goede politieagent sluit allochtone agent uit”

De politie voert al enkele decennia een beleid om meer agenten uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken en te behouden. De praktijk is dat er wel allochtone agenten instromen, maar dat een belangrijk deel van hen de organisatie weer verlaat. Dat is geen kwestie van harde discriminatie, maar van de organisatiecultuur waarin allochtone agenten moeilijk passen. Dat concludeert promovendus Sinan Çankaya die zelf bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte en over dit onderwerp een proefschrift schreef. Sinan Çankaya verdedigt zijn proefschrift “Buiten veiliger dan binnen. In- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 24 oktober 2011.

Çankaya liep enkele jaren mee met politieagenten om te zien wat er in de dagelijkse praktijk gebeurde. De ‘goede’ agent moet voldoen aan beelden van neutraliteit, loyaliteit en solidariteit. Die zijn vanzelfsprekend aanwezig bij autochtone agenten, terwijl hun allochtone collega’s deze eigenschappen voortdurend moeten demonstreren.

Lees verder

Voordeel halen uit de multiculturele wereld

Het culturele landschap in Nederland is met de komst van etnische groepen sinds de Tweede Wereldoorlog sterk veranderd. Zij zijn de afgelopen decennia succesvol geïntegreerd in het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt en het etnisch ondernemerschap. Het is voor bedrijven commercieel interessant om op de behoeften van deze groepen in te spelen. Maar tot op heden werd in onderzoeken naar culturele diversiteit en voordeel de invloed van omgevingsfactoren grotendeels genegeerd. Een gemiste kan?

Youssef Boutachekourt, SVMK-promovendus, deed uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop banken, verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren hun voordeel trachten te behalen. Hij komt tot de conclusie dat drie bronnen leiden tot voordelen.

Lees verder

Het belang van een allochtone elite

Bron: Contrast, maar 2010

 

Persbericht Gürkan Çelik

Wereldwijde Gülenbeweging bestrijdt radicalisering met dialoog en onderwijs

Promotie Gürkan Çelik over beweging van Turkse moslimintellectueel

Als oplossing voor de radicalisering en polarisering sinds de aanslagen van 11 september en – in Nederland – de moord op Pim Fortuyn, zet de internationale Gülenbeweging dialoog en onderwijs in. Volgens Gürkan Çelik is de beweging van de moslimintellectueel Fethullah Gülen daarmee goed op weg in de strijd tegen radicalisering. Çelik promoveert op 12 december aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de beweging.

Spanningen tussen bevolkingsgroepen in het Westen worden in toenemende mate toegeschreven aan etnische minderheden en de islam. Westerse mogendheden proberen islamitische radicalisering te beheersen en de druk op migranten om cultureel te assimileren neemt toe. Moslims in westerse landen en daarbuiten reageren daar op verschillende manieren op. Deze respons varieert van radicalisering tot liberalisering. De van oorsprong Turkse Gülenbeweging is een voorbeeld van een gematigde beweging die probeert bij te dragen aan het dichten van de kloof tussen moslims en niet-moslims.

Lees verder

Ervaringen en lessen van dr. Gürkan Çelik en zijn promotie op de Gülenbeweging

Dr. Gürkan Çelik klimt deze keer in de pen om zijn promotie-ervaringen met ons te delen. Uit zijn verhaal kunnen wij ook lessen trekken, want Gürkan is een goed voorbeeld van een migrant die erin geslaagd is een drukke baan en gezin te combineren met een promotie.

Dat sociale cohesie in de samenleving bij hem hoog in het vaandel staat, blijkt uit de keuze van zijn onderzoeksthema: de transnationale Gülenbeweging. In zijn onderzoek vraagt hij zich af welke bijdrage deze beweging levert aan een betere wereld dan wel samenleving.

Lees verder

SVMK – nut en noodzaak

Sta mij toe mij voor te stellen: Ik ben Sandra Trienekens, Lector Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Als referent ben ik enkele keren per jaar betrokken bij de werkzaamheden van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Met deze tekst richt ik mij tot potentiële begeleidende hoogleraren, sponsors, bestuursleden, personen of instanties die overwegen financieel of anderszins een bijdrage aan de SVMK te leveren, de promovendi zelf en andere geïnteresseerden.

Lees verder