Persbericht Sharda Roelsma-Somer

Persbericht Sharda Roelsma-Somer

Nederlandse hindoescholen presteren goed

Veel islamitische en zwarte scholen presteren slecht, maar hindoescholen in Nederland bieden juist een opmerkelijk hoge onderwijskwaliteit, zoals blijkt uit de Cito-score. Dat stelt onderzoekster Sharda Roelsma-Somer in haar proefschrift dat ze op 17 september verdedigt aan de Universiteit van Tilburg.

Nederland telt zes hindoescholen met leerlingen van vooral Surinaamse afkomst. De behoefte van hindoestaanse ouders om hun kinderen aan deze scholen in te schrijven, neemt toe en nieuwe scholen zijn in oprichting. Net als andere religieuze en zwarte scholen in ons land, hebben hindoescholen te maken met een negatief imago. De leraren worden vooral geselecteerd op grond van hun geloof.

Lees verder

Sharda Somer – De kwaliteit van Hindoescholen

Titel proefschrift: De kwaliteit van Hindoescholen

Promovenda: Sharda Somer

Promotoren: Prof. Dr. Ruben Gowricharn en Prof. Dr. Sjaak Braster

Mijn ouders hebben mij als vrouw gestimuleerd en op hun manier geïnspireerd om alles te bereiken als je het wilt. Na de lagere school in Suriname te hebben afgerond stonden de scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland niet op mij te wachten. Ik werd op een mavo geplaatst, met als gevolg dat ik van de mavo, naar de havo, naar het HBO, vervolgens naar de universiteit ging. Ik wilde promovoren op een maatschappelijk vraagstuk, maar kende niet hoe dit aan te pakken en in mijn directe omgeving kende ik niemand die gepromoveerd was.

Lees verder

Nut en noodzaak van de SVMK

De SVMK kent een belangrijke meerwaarde voor de Nederlandse wetenschap en maatschappij vanwege het werkelijk interdisciplinaire karakter van het onderzoek én het interculturele karakter van de groep promovendi. In de woorden van een SVMK-promovenda: ” Ik zie wetenschappelijke meerwaarde in ons interdisciplinair onderzoek en de meerwaarde voor de samenleving in het vormen van een multicultureel middenkader en in het oplossingsgericht denken bij onderzoek naar sociale vraagstukken’. Aldus dr. Sandra Trienekenes in haar rapport over de effectiviteit van de SVMK.

Het onderzoek bestond uit een enquête gehouden onder de leden van de SVMK. De vraagstelling was: wat is de meerwaarde van de SVMK? Hieronder enkele passages uit het rapport dat u kunt downloaden van de website van de SVMK.

Lees verder

Vorming multicultureel kader leidt tot respectvolle samenleving

Prof. Dr. Ruben Gowricharn leidt deze eerste nieuwsbrief in door in te gaan op het belang van vorming van multicultureel kader door Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). Hij vindt kader en kennis hard nodig teneinde het “gevecht” aan te gaan met de “tegenstanders” van de multiculturele samenleving. Daarom leidt de SVMK academici op tot doctor in de wetenschap. Daarbij maakt het niet uit wat je afkomst is. Allochtoon of autochtoon, beiden kunnen bij de SVMK promoveren en kennis produceren wat uiteindelijk leidt tot een respectvolle samenleving.

De SVMK is in februari 2005 opgericht met als doel om de positieve krachten in de multiculturele samenleving te versterken. Het was toen al duidelijk dat het redelijk goed ging met de multiculturele samenleving, afgemeten aan de sociale stijging van allochtonen, de toename van het opleidingsniveau, de daling van de werkloosheid, de successen in het ondernemerschap, de participatie in de politiek en ontwikkelingen op verschillende andere terreinen. Maar vrij van problemen waren de allochtone gemeenschappen niet, evenals overigens het autochtone deel van de samenleving. Er was nog veel te doen voor allochtonen.

Lees verder