Nut en noodzaak van de SVMK

De SVMK kent een belangrijke meerwaarde voor de Nederlandse wetenschap en maatschappij vanwege het werkelijk interdisciplinaire karakter van het onderzoek én het interculturele karakter van de groep promovendi. In de woorden van een SVMK-promovenda: ” Ik zie wetenschappelijke meerwaarde in ons interdisciplinair onderzoek en de meerwaarde voor de samenleving in het vormen van een multicultureel middenkader en in het oplossingsgericht denken bij onderzoek naar sociale vraagstukken’. Aldus dr. Sandra Trienekenes in haar rapport over de effectiviteit van de SVMK.

Het onderzoek bestond uit een enquête gehouden onder de leden van de SVMK. De vraagstelling was: wat is de meerwaarde van de SVMK? Hieronder enkele passages uit het rapport dat u kunt downloaden van de website van de SVMK.

De meeste promovendi onderschrijven nadrukkelijk het belang van de intellectuele emancipatie van ‘allochtone’ gemeenschappen in Nederland, een van de kerndoelstellingen van de SVMK. Door de SVMK wordt kennis en kunde vanuit migrantengroepen gemobiliseerd, wetenschappelijk getoetst en onderbouwd. Hierdoor kunnen wetenschappelijke en maatschappelijke discussies en beleidsbeslissingen met betrekking tot vraagstukken over de multiculturele samenleving vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Er hoeft niet langer óver en vóór allochtone burgers gepraat te worden, de SVMK vormt, mijns inziens, een doelgerichte manier om de essentiële diversiteit te creëren in de hogere echelons van bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en ambtenarij.

De SVMK-promovendi zien bovendien de meerwaarde van de SVMK op het niveau van de individuele promovendus. Zo wijst de ervaring van de promovendi uit dat ze productiever leren en werken door het collectieve proces dat tot stand komt in workshops, salons en seminars. In de woorden van een SVMK-promovendus: ‘Ik leer door het beoordeeld krijgen van mijn werk door de promotor, referenten én medepromovendi en door het mede beoordelen van het werk van anderen.’ Bovendien worden er in het groepsproces vaardigheden versterkt die men alleen niet kan trainen: presentaties houden, leren met kritiek van anderen om te gaan en leren op een wetenschappelijk manier te discussiëren over actuele maatschappelijke processen. De gelegenheid hebben om te discussiëren is belangrijk omdat de promovendi aangeven niet veel gesprekpartners op niveau te hebben in hun omgeving. Het groepsproces prikkelt de motivatie van de promovendi om door te gaan én het zorgt voor een kwaliteitsimpuls.

Daarnaast geven de promovendi aan maatwerk in begeleiding en het voortgangstraject als meerwaarde van de SVMK te zien. Afgestemd op baan, gezin en overige verplichtingen wordt een realistisch traject uitgezet en worden er afspraken gemaakt over de voortgang in de vorm van een convenant. De begeleiding vindt snel en efficiënt plaats. Meestal krijgt men commentaar per email, waar nodig volgt telefonisch contact of een face-to-face gesprek. Hierdoor blijven kosten en reistijd beperkt want de promovendi wonen en werken verspreid over Nederland. Maatwerk betekent ook dat de workshops, seminars en salons in het weekend plaatsvinden, door de week is men tenslotte aan het werk. Een dergelijke service kan een reguliere universiteit niet leveren.

De begeleiding door Ruben Gowricharn, de oprichter van de SVMK, zien de promovendi ook als een meerwaarde: met zijn carrièreontwikkeling van edelsmid tot hoogleraar spreekt hij meer dan alleen maar tot de verbeelding en vormt hij een rolmodel dat de promovendi motiveert om tot een kwalitatief hoogstaande afronding van hun onderzoek te komen. Daarnaast stelt een van de SVMK-promovendi: ‘Behalve de technisch-wetenschappelijke bagage van een begeleider vind ik de maatschappelijke competentie van doorslaggevend belang: het inzicht en begrip van een begeleider in de culturele achtergronden van de promovendi; het laten zien dat je principieel in de capaciteiten van mensen gelooft, ongeacht de achtergrond of de omstandigheden.

Al is de SVMK pas in 2005 opgericht, de eerste promotie is succesvol afgerond en de volgende drie vinden in het najaar van 2008 plaats. Dit zal helpen om de SVMK zichtbaarder te maken en haar kwaliteit en actualiteit aan te tonen. Zo kan de SVMK uitgroeien tot een centrum waarin expertise is gebundeld over uiteenlopende thema’s met betrekking tot diversiteit en de multiculturele samenleving. De SVMK als expertisecentrum dus.