Persbericht promotie Hans Crebas – Maatschappelijke polarisatie rondom moslims was te voorkomen

Was het hectisch debat rondom moslims in Nederland nodig? Nee, zegt Hans Crebas die op 5 november aan de Universiteit van Tilburg promoveert op een proefschrift over de respons van de Nederlandse overheid op de maatschappelijke polarisatie rondom moslims. Hiervoor ontwikkelde hij een toetsingskader op basis van de VN-ervaringen met de handhaving van binnenlandse vrede en veiligheid. Ondanks een hectisch opinieklimaat, vijf regeringen en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, heerste er een relatieve vrede in Nederland in het eerste decennium van de 21e eeuw. De onderstroom van de Nederlandse samenleving was stabieler dan uit de woelingen aan de oppervlakte is af te leiden.

De stabiliteit is afgelezen aan waarden als de democratische rechtsstaat, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, sociaaleconomische ontwikkeling, en de internationale rechtsorde. Dat voorzag in een verbindend verhaal dat als een grand strategy ter bevordering van de sociale samenhang in de multiculturele samenleving dienst kon doen. De Nederlandse overheid beschikte weliswaar niet over een expliciete grand strategy voor binnenlandse vrede en veiligheid, maar wel voldeed gaandeweg het decennium  wel daaraan.  Het ontbrak echter  aan een centrale woordvoerder die het verbindende verhaal overbracht aan media, publiek en parlement. Hierdoor kregen populistisch georiënteerde partijen de ruimte om de toon in het debat rondom immigratie, integratie en islam te bepalen.

Drs. Hans Crebas (1946, Beerta) studeerde researchpsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was politiek actief als lid van Provinciale Staten van Flevoland en werkte lange tijd als regionaal coördinator van VluchtelingenWerk Nederland. Vanuit deze combinatie van ervaringen raakte hij gefascineerd door de vraag of de maatschappelijke polarisatie uit de hand kon lopen en of de Nederlandse overheid wel adequaat reageerde op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Hans Crebas verdedigt zijn proefschrift  “Peacekeeping in Holland 2001-2010. De inrichting van het Nederlandse beleid in het licht van de polarisatie rondom moslims” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 5 november 2012 om 16.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Promotor: Prof. dr. R.S. Gowricharn.

Noot voor redacties:

Hans Crebas schreef dit proefschrift als promovendus van de Promotiekamer (Stichting Vorming Multicultureel Kader). Hij is de achtste promovendus van deze stichting. Voor meer informatie is hij bereikbaar op 06-57200316 Informatie over dit persbericht en over de SVMK: www.svmk.nl, info@svmk.nl of prof. dr. Ruben Gowricharn op 06-41557223.

Hans Crebas is tevens bereikbaar op hanscrebas@live.nl. Zie ook het UvT-persbericht.