Promovendus Farouk Saleh

“Leefcultuur en segregatie in de Nederlandse samenleving”

Email: farouksaleh@gmail.com

Farouk Saleh studeerde sociologie aan de universiteiten van Bagdad en van Utrecht. Hij is van Irakese afkomst.

De kern van het huidige debat over de etnische minderheden is dat zij moeten participeren in twee belangrijke leefdomeinen, namelijk de arbeidsmarkt en het onderwijs. Ze dienen bij voorkeur ook deel te nemen aan de andere leefdomeinen zoals de politiek en het sociaal–culturele leven. Met andere worden, ze moeten actieve burgers worden.

De veronderstelling dat etnische minderheden onvoldoende willen participeren en zodoende hun status als burgers van Nederland onvoldoende waar maken beheerst het denken van overheden, beleidsmakers, media. Hun verontrusting staven zij door te verwijzen naar de woonconcentratie van etnische minderheden, de zwarte scholen, de zelforganisaties, de eigen recreatievormen en dergelijke. Het zijn allemaal manifestaties van hun leefcultuur en die zou moeilijk in te bedden zijn in de Nederlandse samenleving. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is daarom of de leefcultuur van etnische minderheden hun participatie belemmert.

De visie van de etnische minderheden op concentratiewijken en hun leefcultuur komt nauwelijks naar voren in het maatschappelijk debat, vooral, maar niet alleen hierom, omdat daarover nauwelijks iets bekend is. Dit onderzoek tracht te achterhalen welke aspecten van de leefcultuur de participatie van etnische minderheden in concentratiewijken in vier leefdomeinen (arbeid, onderwijs, politiek en sociaal-cultureel leven) bevorderen of belemmeren.

De taakstelling vereist een beschrijving van de etnische gemeenschapen van binnen uit. Dit kwalitatieve onderzoek zal zich concentreren op drie grote etnische groepen (Turken, Hindostanen en Marokkanen) in concentratiewijken. De belangrijkste bronnen van onderzoek zullen de respondenten zijn. Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van boeken, rapporten, beleidstukken en statistieken. De belangrijkste onderzoeksmethoden zijn participerende observatie, interviews met respondenten, literatuur, rapporten en statistieken van verschillende instanties.

De relevatie van dit onderzoek is gelegen in vier aspecten: 1. Het biedt inzicht in het maatschappelijk debat over segregatie en participatie van etnische minderheden waarbij nu de meningen van de etnische minderheden naar voren komt. 2. Het onderzoek geeft inzicht in vier belangrijke leefdomeinen (arbeid, onderwijs, politiek en sociaal –cultureel leven) van etnische minderheden en de wijze waarop zij participeren. 3. er wordt ook uitsluitsel gegeven over de vraag of de leefcultuur van etnische minderheden leidt tot de ontwikkeling van concentratiewijken, zwarte scholen en zelforganisatie, en of deze processen nadelig uitwerken voor hun integratie en het burgerschap. 4. segregatie en concentratie’ hebben een effect op het ontstaan van een maatschappelijke tweedeling, van succesvollen en achterblijvers. De laatste groep bestaat relatief vaak uit inwoners van niet-westerse herkomst. Dit onderzoek doet uitspraken over de reden van de achterstand.