Promovendus Fred Dekker

“Laagdrempelige markten en allochtone ondernemers”

Email: ajndekker@chello.nl
Telefoon: 06 48 65 73 72

Fred Dekker studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is van autochtone afkomst.

Met de globalisering is het aangezicht van de stad in korte tijd veranderd in een multicultureel grootstedelijk woon, werk en leefambiance. Binnen deze ambiance is ondernemerschap een belangrijke economische, maar ook een sociale factor voor een stad en zijn bewoners. Dankzij de liberalisering krijgen nieuwkomers makkelijker toegang tot ondernemersmarkten wat weer zorgt voor nieuwe arbeidskansen. De vraag is in hoeverre deze vrije en met name laagdrempelige markten de kansen en participatie van de allochtone groepen verhogen.

De integratie van allochtonen kenmerkte zich aanvankelijk door een concentratie in een beperkt aantal beroepen. De tweede generatie heeft het beroepenspectrum verbreed en de allochtone gemeenschappen minder kwetsbaar gemaakt. De liberalisering van markten kan bijdragen aan een verdere evenwichtige verdeling van arbeidskansen, mits het toegangsvraagstuk niet wordt beheerst door groepen of gemeenschappen die anderen langs formele of informele weg uitsluiten. De taxisector is zo’n markt die het beeld draagt van een sociaal gesloten markt. De structuur van deze markt verschilt overigens per stad. Deze constatering schept het probleem dat kansen of voorkeuren voor ondernemerschap in specifieke markten of niches niet alléén kunnen worden verklaard vanuit culturalistische of economische theorieën, maar rekening moeten houden met de externe effecten of de specifieke context.

Dit onderzoek richt zich op de taxibranche als voorbeeld van een liberale laagdrempelige markt. Het gaat uit van de hypothese dat vestiging en toegang afhankelijk zijn van de wijze waarop een laagdrempelige markt zoals de taximarkt de jure is georganiseerd, de facto functioneert, van de machtsbalansen, de sociale netwerken, het beleid en de sectorcultuur die per regio of stad verschillend kan zijn. De vraag die hieruit voortvloeit is van welke factoren de vestiging van allochtone ondernemers binnen deze branche afhankelijk is. De bronnen van dit onderzoek bestaan uit statistische data van geregistreerde ondernemingen Amsterdam en Rotterdam, aangevuld met veldonderzoek.

Dit onderzoek tracht een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan theorieën over de kansenstructuur voor het ondernemerschap in het algemeen, en specifiek voor allochtone ondernemers binnen liberale markten. Globalisering en markt- deregulering hebben hun weerslag op de sociale en economische verhoudingen en leiden tot verschuivingen op de markten. De vraag hierbij is hoe deze ontwikkelingen de sociale structuur van laagdrempelige markten beïnvloeden en hun weerslag vinden in de sociale en culturele omsluiting van de multiculturele grootstedelijke groepen. Maatschappelijk probeert dit onderzoek enkele mythen te doorbreken zoals de generalisaties over startdeficiënties van allochtone ondernemers. Vaak wordt het verschijnen en verdwijnen van allochtone ondernemers gekoppeld aan hun slagen en falen, maar het is de vraag of deze gedachte juist is. Maatschappelijk relevant is het inzicht in de werking van laagdrempelige markten. Het onderzoek beantwoordt immers de vraag in hoeverre dergelijke markten bijdragen aan de groei van allochtoon ondernemerschap. Beleidsmatig relevant is het antwoord op de vraag of de taxibranche de segregatie dan wel de integratie bevordert.