Persbericht

Persbericht promotie Drs. Jaswina Bihari-Elahi

PERSBERICHT

GROEPSBEHOEFTEN BEPALEN HET GEBRUIK VAN ETNISCHE WEBSITES

Waarom bezoeken jongeren etnische websites? Omdat die voorzien in etnisch-specifieke behoeften. Deze behoeften liggen op het vlak van taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, en culturele symbolen. De reikwijdte van de websites is niet beperkt tot Nederland, maar omvat ook de landen van herkomst. Via de etnische websites maken de jongeren zodoende deel uit van een wijdere virtuele etnische en transnationale gemeenschap.

Tot deze conclusie komt Jaswina Bihari-Elahi in haar proefschrift “Etnische websites, behoeften en netwerken. Over het gebruik van internet door jongeren” dat zij op woensdag 10 september 2014 verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap aan de Universiteit van Tilburg.

Etnische websites, behoeften en netwerken geeft inzicht in de behoeften en motieven van jongeren om etnische websites te bezoeken. Het gebruik van etnische websites komt eerder voort uit de behoefte aan een eigen identiteit en leefcultuur dan uit een gevoel van uitsluiting of onderdrukking. De websites bie­den daarnaast de mogelijkheid tot relatievorming. De etnische web­sites zijn ingebed in de leefcultuur van de etnische groepen. Zij fungeren zodoende als moderne etnische instituties. De conclusies van onderzoek steunt op een grote variatie aan methoden en is gebaseerd op Hindostaanse, Marokkaanse en autochtone jongeren.

Dit onderzoek biedt uiterst belangwekkende inzichten in de leefwereld van hedendaagse jongeren, wat van belang is voor tal van instellingen die zich met jongeren bezig houden of die binnen de etnische groepen opereren. Het onderzoek exploreert ook een weinig ontwikkeld gebied, namelijk de functies van etnische websites in de ver­vulling van behoeften en netwerkvorming.

Drs. Jaswina Bihari-Elahi (Eindhoven, 1979) studeerde Kunst en Cultuurwetenschappen (Universiteit van Rotterdam). Zij werkt als docent aan de Haagse Hogeschool.

Jaswina Bihari-Elahi verdedigt haar proefschrift “Etnische websites, behoeften en netwerken” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 10 september 2014 om 10.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Promotores: Prof. dr. R.S. Gowricharn en prof. dr. Sjaak Kroon. Overige leden van de promotiecommissie zijn: dr. Dorothee Verdaasdonk, prof. dr. Arie de Ruijter, dr. Sandra Trienekens, prof. dr. Fred Wester.

Noot voor redacties:

Jaswina Bihari-Elahi schreef dit proefschrift als promovenda van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK), ook bekend als de Promotiekamer. Zij is de tiende promovendus van deze stichting. Voor meer informatie is zij bereikbaar op: 0613068065 of via jaswina@hotmail.com. Zie ook het UvT-persbericht. Meer informatie over dit persbericht en over de SVMK: www.promotiekamer.nl, info@promotiekamer.nl of prof. dr. Ruben Gowricharn op 06-41557223.

Persbericht promotie Hans Crebas – Maatschappelijke polarisatie rondom moslims was te voorkomen

Was het hectisch debat rondom moslims in Nederland nodig? Nee, zegt Hans Crebas die op 5 november aan de Universiteit van Tilburg promoveert op een proefschrift over de respons van de Nederlandse overheid op de maatschappelijke polarisatie rondom moslims. Hiervoor ontwikkelde hij een toetsingskader op basis van de VN-ervaringen met de handhaving van binnenlandse vrede en veiligheid. Ondanks een hectisch opinieklimaat, vijf regeringen en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, heerste er een relatieve vrede in Nederland in het eerste decennium van de 21e eeuw. De onderstroom van de Nederlandse samenleving was stabieler dan uit de woelingen aan de oppervlakte is af te leiden.

Lees verder

Persbericht Artwell Cain – ‘Laat succesvolle allochtonen rolmodel zijn’

Promotie Artwell Cain over sociale mobiliteit allochtonen

Leden van etnische minderheden in Nederland bereiken steeds vaker een leidinggevende functie. Een van de belangrijkste factoren daarbij is hun drijfveer om meer te willen bereiken dan hun ouders of vrienden en kennissen. Dat concludeert Artwell Cain in het proefschrift dat hij op 26 oktober verdedigt aan de Universiteit van Tilburg. Niettemin wordt de sociale mobiliteit van allochtone werknemers nog steeds afgeremd, onder andere doordat hun sociale netwerk zich binnen de eigen etnische groep bevindt.

Lees verder

Persbericht António da Graça – Etnische zelforganisaties bevorderen de integratie

Etnische zelforganisaties bevorderen de integratie van allochtonen. Dat stelt António da Graça in zijn proefschrift “Etnische zelforganisaties in het integratieproces. Een case study van in de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam” dat hij op 8 oktober 2010 aan de Universiteit van Tilburg verdedigt.

Allochtonen in Nederland worden steeds indringender aangespoord om te assimileren. Voor eigen organisaties, identiteit en cultuur is er steeds minder plaats omdat die de integratie zouden belemmeren. In dit proefschrift is voor het eerst onderzocht of etnische zelforganisaties inderdaad de integratie belemmeren. Daarmee stelt Da Graça impliciet de vraag of culturele assimilatie functioneel is in het integratieproces.

Lees verder

Persbericht Promotie Youssef Boutachekourt

“Bedrijven laten kansen liggen”
TILBURG, 12 maart 2012 — Steeds vaker spelen bedrijven in op de multiculturele omgeving. Maar levert dat ook voordelen op? Ja, zegt Youssef Boutachekourt die op 14 maart 2012 zijn proefschrift “Exploring Cultural Diversity: concurrentievoordelen uit multiculturele strategieën” aan de Universiteit van Tilburg verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap. Boutachekourt deed uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop banken, verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren hun voordeel trachten te behalen. Hij komt tot de conclusie dat drie bronnen leiden tot voordelen.

Ten eerste zijn de voordelen sterk afhankelijk hoe bedrijven zich in de markt positioneren. Daarbij is vooral de merkpositie van belang. De segmentatie van de productmarkt, de etnisch aangepaste producten en diensten en het gebruik van cultureel diverse medewerkers dragen bij aan de merkpositie van de bedrijven die deze positioneringstrategie volgen.

Lees verder

Persbericht promotie Jurriaan Omlo

Hoe denken Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen zélf over integratie?

Succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen vinden integratie belangrijk. Maar zij ervaren het politieke debat over integratie als polariserend, stigmatiserend en onrechtvaardig. De jongvolwassenen ervaren nauwelijks een politiek tegengeluid en voelen zich daardoor slechts in beperkte mate vertegenwoordigd. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Jurriaan Omlo. Hij verdedigt zijn proefschrift Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op 30 november aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor zijn onderzoek nam Omlo 27 diepte-interviews af onder succesvolle Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 19 tot 30 jaar. Voor het eerst krijgt deze groep in een wetenschappelijke studie uitgebreid de gelegenheid om hun visie op integratie te geven.

Lees verder

Persbericht Dr. Sinan Çankaya

“Cultuurbeeld van goede politieagent sluit allochtone agent uit”

De politie voert al enkele decennia een beleid om meer agenten uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken en te behouden. De praktijk is dat er wel allochtone agenten instromen, maar dat een belangrijk deel van hen de organisatie weer verlaat. Dat is geen kwestie van harde discriminatie, maar van de organisatiecultuur waarin allochtone agenten moeilijk passen. Dat concludeert promovendus Sinan Çankaya die zelf bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte en over dit onderwerp een proefschrift schreef. Sinan Çankaya verdedigt zijn proefschrift “Buiten veiliger dan binnen. In- en uitsluiting van etnische minderheden binnen de politieorganisatie” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 24 oktober 2011.

Çankaya liep enkele jaren mee met politieagenten om te zien wat er in de dagelijkse praktijk gebeurde. De ‘goede’ agent moet voldoen aan beelden van neutraliteit, loyaliteit en solidariteit. Die zijn vanzelfsprekend aanwezig bij autochtone agenten, terwijl hun allochtone collega’s deze eigenschappen voortdurend moeten demonstreren.

Lees verder

Persbericht Gürkan Çelik

Wereldwijde Gülenbeweging bestrijdt radicalisering met dialoog en onderwijs

Promotie Gürkan Çelik over beweging van Turkse moslimintellectueel

Als oplossing voor de radicalisering en polarisering sinds de aanslagen van 11 september en – in Nederland – de moord op Pim Fortuyn, zet de internationale Gülenbeweging dialoog en onderwijs in. Volgens Gürkan Çelik is de beweging van de moslimintellectueel Fethullah Gülen daarmee goed op weg in de strijd tegen radicalisering. Çelik promoveert op 12 december aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de beweging.

Spanningen tussen bevolkingsgroepen in het Westen worden in toenemende mate toegeschreven aan etnische minderheden en de islam. Westerse mogendheden proberen islamitische radicalisering te beheersen en de druk op migranten om cultureel te assimileren neemt toe. Moslims in westerse landen en daarbuiten reageren daar op verschillende manieren op. Deze respons varieert van radicalisering tot liberalisering. De van oorsprong Turkse Gülenbeweging is een voorbeeld van een gematigde beweging die probeert bij te dragen aan het dichten van de kloof tussen moslims en niet-moslims.

Lees verder

Persbericht Sharda Roelsma-Somer

Nederlandse hindoescholen presteren goed

Veel islamitische en zwarte scholen presteren slecht, maar hindoescholen in Nederland bieden juist een opmerkelijk hoge onderwijskwaliteit, zoals blijkt uit de Cito-score. Dat stelt onderzoekster Sharda Roelsma-Somer in haar proefschrift dat ze op 17 september verdedigt aan de Universiteit van Tilburg.

Nederland telt zes hindoescholen met leerlingen van vooral Surinaamse afkomst. De behoefte van hindoestaanse ouders om hun kinderen aan deze scholen in te schrijven, neemt toe en nieuwe scholen zijn in oprichting. Net als andere religieuze en zwarte scholen in ons land, hebben hindoescholen te maken met een negatief imago. De leraren worden vooral geselecteerd op grond van hun geloof.

Lees verder

Nut en noodzaak van de SVMK

De SVMK kent een belangrijke meerwaarde voor de Nederlandse wetenschap en maatschappij vanwege het werkelijk interdisciplinaire karakter van het onderzoek én het interculturele karakter van de groep promovendi. In de woorden van een SVMK-promovenda: ” Ik zie wetenschappelijke meerwaarde in ons interdisciplinair onderzoek en de meerwaarde voor de samenleving in het vormen van een multicultureel middenkader en in het oplossingsgericht denken bij onderzoek naar sociale vraagstukken’. Aldus dr. Sandra Trienekenes in haar rapport over de effectiviteit van de SVMK.

Het onderzoek bestond uit een enquête gehouden onder de leden van de SVMK. De vraagstelling was: wat is de meerwaarde van de SVMK? Hieronder enkele passages uit het rapport dat u kunt downloaden van de website van de SVMK.

Lees verder