Promoties

Hans Crebas – Peacekeeping in Holland 2001-2012

Titel proefschrift: Peacekeeping in Holland 2001-2012. De inrichting van het Nederlandse beleid in het licht van de polarisatie rondom moslims.

Promotor: Prof. Dr. Ruben Gowricharn

Ik heb mijn proefschrift geschreven onder de vleugels van de promotiekamer SVMK en van mijn promotor Prof. Dr. Ruben Gowricharn. In mijn onderzoek gaat de aandacht uit naar de vraag wat de rol van de Nederlandse overheid was in de etnisch-religieuze polarisatie rondom moslims. Om deze vraag te beantwoorden heb ik een theoretisch referentiekader opgesteld dat wordt toegepast op de Nederlandse situatie in de onderzoeksperiode 2001-2010. Theoretisch sloot ik aan bij de inzichten van Gowricharn over de spanningen in de multiculturele samenleving zoals hij die onder andere verwoord heeft in zijn oratie “Het omstreden paradijs” (2002).

Lees verder

Jurriaan Omlo – Integratie én uit de gratie?

Titel proefschrift: Integratie én uit de gratie? Perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen

Promovendus: Jurriaan Omlo

Promotoren: Prof. Dr. Jan Willem Duyvendak en Prof. Dr. Ruben Gowricharn

In mijn onderzoek wilde ik nagaan hoe allochtonen zelf denken over integratie. Ik stelde namelijk vast dat allochtonen in sociaal wetenschappelijk onderzoek niet of nauwelijks ruimte krijgen om mee te discussiëren over betekenis, nut en noodzaak van integratie. Het zijn de wetenschappers die eenzijdig bepalen welke maatstaven en criteria van belang zijn voor het vaststellen van de mate waarin etnische minderheden zijn geïntegreerd. Het onderzoek heeft zich gericht op hoogopgeleide Marokkaanse Nederlanders in de leeftijd van 19-30 jaar.

Lees verder

Voordeel halen uit de multiculturele wereld

Het culturele landschap in Nederland is met de komst van etnische groepen sinds de Tweede Wereldoorlog sterk veranderd. Zij zijn de afgelopen decennia succesvol geïntegreerd in het hoger onderwijs, de arbeidsmarkt en het etnisch ondernemerschap. Het is voor bedrijven commercieel interessant om op de behoeften van deze groepen in te spelen. Maar tot op heden werd in onderzoeken naar culturele diversiteit en voordeel de invloed van omgevingsfactoren grotendeels genegeerd. Een gemiste kan?

Youssef Boutachekourt, SVMK-promovendus, deed uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop banken, verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren hun voordeel trachten te behalen. Hij komt tot de conclusie dat drie bronnen leiden tot voordelen.

Lees verder

Ervaringen en lessen van dr. Gürkan Çelik en zijn promotie op de Gülenbeweging

Dr. Gürkan Çelik klimt deze keer in de pen om zijn promotie-ervaringen met ons te delen. Uit zijn verhaal kunnen wij ook lessen trekken, want Gürkan is een goed voorbeeld van een migrant die erin geslaagd is een drukke baan en gezin te combineren met een promotie.

Dat sociale cohesie in de samenleving bij hem hoog in het vaandel staat, blijkt uit de keuze van zijn onderzoeksthema: de transnationale Gülenbeweging. In zijn onderzoek vraagt hij zich af welke bijdrage deze beweging levert aan een betere wereld dan wel samenleving.

Lees verder

Sharda Somer – De kwaliteit van Hindoescholen

Titel proefschrift: De kwaliteit van Hindoescholen

Promovenda: Sharda Somer

Promotoren: Prof. Dr. Ruben Gowricharn en Prof. Dr. Sjaak Braster

Mijn ouders hebben mij als vrouw gestimuleerd en op hun manier geïnspireerd om alles te bereiken als je het wilt. Na de lagere school in Suriname te hebben afgerond stonden de scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland niet op mij te wachten. Ik werd op een mavo geplaatst, met als gevolg dat ik van de mavo, naar de havo, naar het HBO, vervolgens naar de universiteit ging. Ik wilde promovoren op een maatschappelijk vraagstuk, maar kende niet hoe dit aan te pakken en in mijn directe omgeving kende ik niemand die gepromoveerd was.

Lees verder

Nut en noodzaak van de SVMK

De SVMK kent een belangrijke meerwaarde voor de Nederlandse wetenschap en maatschappij vanwege het werkelijk interdisciplinaire karakter van het onderzoek én het interculturele karakter van de groep promovendi. In de woorden van een SVMK-promovenda: ” Ik zie wetenschappelijke meerwaarde in ons interdisciplinair onderzoek en de meerwaarde voor de samenleving in het vormen van een multicultureel middenkader en in het oplossingsgericht denken bij onderzoek naar sociale vraagstukken’. Aldus dr. Sandra Trienekenes in haar rapport over de effectiviteit van de SVMK.

Het onderzoek bestond uit een enquête gehouden onder de leden van de SVMK. De vraagstelling was: wat is de meerwaarde van de SVMK? Hieronder enkele passages uit het rapport dat u kunt downloaden van de website van de SVMK.

Lees verder